SÄKERHETSRÅDGIVARE           


                                                    Certifierade av MSB

                                 Anders Ekberg Consulting AB


anders@ykb.nu


Vi kan erbjuda säkerhetsrådgivning för er som transporterar farligt gods på väg

Samtliga företag som hanterar farligt gods över vissa mängder (avsänder, lastar, lossar, omlastar, transporterar) ska enligt lag ha en säkerhetsrådgivare för farligt gods, certifierad av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Säkerhetsrådgivarens uppgift är:

* Att tillsammans med företagsledningen arbeta förebyggande för att undvika tillbud och olyckor i samband med transport av farligt gods.

* Att ge företaget råd i fråga om verksamhet förande hantering av farligt gods.

* Att öka kunskapen inom området hantering och transport av farligt gods genom utbildning av berörd personal.

* Att förebygga och begränsa skador i samband med hantering och transportering av farligt gods.

* Att överlämna en årlig rapport till företagsledningen, eller i förekommande fall till lokal myndighet, om företagets verksamhetavseende hantering och transport av farligt gods.

KONTAKTA OSS